De 34 Clifton strengths in het Nederlands

De Gallup CliftonStrengths (of ook wel Strengthfinder) is opgebouwd uit 34 strengths (of eigenlijk thema’s). Bij het maken van het assessment krijg je jouw bijna unieke volgorde in deze 34 thema’s. Waarbij je top 10 gecategoriseerd worden als talenten, je 11 tot ongeveer 20 thema’s als ondersteunende talenten en je 21 tot 34 thema’s als zwaktes.

Hoe is Gallup tot deze 34 strengths gekomen?

Gallup heeft onderzoek gedaan naar gedragingen op de werkvloer. Wat voor gedrag zien we mensen doen op de werkvloer? Uit dit onderzoek is een hele lijst aan gedragingen voortgekomen en vervolgens hebben ze bekeken hoe deze gecategoriseerd konden worden. Uiteindelijk hebben ze alle gedragingen die ze tegengekomen samen kunnen voegen in 34 thema’s. De 34 Clifton strengths.

Deze 34 hebben ze vervolgens onderverdeeld in 4 domeinen. Een overzicht van de 4 domeinen met de bijbehorende strengths vind je hier:

De 34 Clifton strengths in het Nederlands

Hieronder geven we je een uitgeschreven overzicht van deze 34 strengths in het Nederlands (en Engels) met een korte toelichting.

De 34 thema’s van CliftonStrengths in het Nederlands

We benoemen de 34 Clifton strengths hieronder in volgorde van de 4 domeinen. We beginnen dus met de thema’s uit ‘uitvoeren’, vervolgens ‘beïnvloeden’, dan ‘relatie bouwen’ en uiteindelijk de thema’s uit ‘strategisch denken’.

UITVOEREN (EXECUTING)

Behoedzaamheid (Deliberative) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Behoedzaamheid gaan zorgvuldig te werk als ze een besluit nemen of een keuze maken. Ze anticiperen mogelijke hinderpalen.

Discipline (Discipline) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Discipline houden van routine en structuur. Hun wereld kunnen we het beste beschrijven door de orde die ze scheppen. Let op: anders dus dan hoe wij in Nederland het woord ‘discipline’ kennen.

Focus (Focus) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Focus kunnen een richting kiezen, die volgen en de nodige correcties maken om op de juiste koers te blijven. Ze bepalen prioriteiten en ondernemen dan actie.

Hersteldrang (Restorative) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Hersteldrang kunnen goed problemen oplossen. Ze zien snel wat er misgaat en vinden daar een oplossing voor.

Onpartijdigheid (Consistency) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Onpartijdigheid zijn zich sterk bewust van de noodzaak iedereen hetzelfde te behandelen. Ze hebben behoefte aan een stabiele routine en duidelijke regels en procedures die iedereen kan volgen.

Organisatievermogen (Arranger) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Organisatievermogen kunnen organiseren, maar hebben ook de flexibiliteit die daar een aanvulling op vormt. Ze zoeken graag uit hoe ze met alle middelen en mogelijkheden een maximale productiviteit kunnen bereiken.

Overtuiging (Belief) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Overtuiging hebben bepaalde kernwaarden die onveranderlijk zijn. Uit deze waarden destilleren ze een vast doel voor hun leven.

Prestatiegerichtheid (Achiever) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Prestatiegerichtheid hebben veel uithoudingsvermogen en werken hard. Actief en productief zijn geeft hun veel voldoening.

Verantwoordelijkheidsbesef (Responsibility) - Mensen die buitengewoon getalenteerd zijn in het thema Verantwoordelijkheidsbesef staan voor wat ze zeggen. Ze zijn gehecht aan vaste waarden zoals eerlijkheid en loyaliteit.

BEINVLOEDEN (INFLUENCING)

Actiegerichtheid (Activator) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Actiegerichtheid kunnen dingen realiseren door ideeën in actie om te zetten. Ze willen nu dingen doen in plaats van er alleen over praten.

Communicatie (Communication) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Communicatie vinden het meestal makkelijk om hun gedachten te uiten. Ze zijn goed in gesprekken voeren of presentaties geven

Competitie (Competition) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Competitie zetten hun vorderingen af tegen die van anderen. Ze willen graag winnen en houden van een wedstrijd.

Maximalisering (Maximizer) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Maximalisering concentreren zich op de sterke punten om de prestaties van personen en groepen te verhogen. Ze willen iets wat goed is transformeren tot iets wat buitengewoon is.

Significantie (Significance) - Mensen die buitengewoon getalenteerd zijn in het thema Significantie willen een grote impact maken. Ze zijn onafhankelijk en bepalen prioriteiten voor projecten op basis van hoeveel invloed ze op hun organisatie of de mensen om hen heen zullen hebben.

Sturingskracht (Command) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Sturingskracht hebben een zeer positief voorkomen. Ze nemen gemakkelijk de controle over een situatie en zijn besluitvaardig.

Woo (Woo) / Winning Others Over - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema WOO houden ervan nieuwe mensen te ontmoeten en hen voor zich in te nemen. Het geeft ze voldoening als ze het ijs kunnen breken en contact kunnen leggen met een ander.

Zelfverzekerdheid (Self-Assurance) - Mensen die buitengewoon getalenteerd zijn in het thema Zelfverzekerdheid hebben vertrouwen in hun vermogen om risico's te nemen en hun eigen leven te leiden. Ze hebben een innerlijk kompas dat hun de zekerheid geeft over hun beslissingen.

RELATIE BOUWEN (RELATIONSHIP BUILDING)

Aanmoediging (Developer) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Aanmoediging zien en cultiveren het potentieel in anderen. Ze merken elke kleine vooruitgang op en scheppen daar voldoening in.

Aanpassingsvermogen (Adaptibility) - Mensen die sterk zijn in het thema Aanpassingsvermogen gaan graag 'met de stroom mee'. Ze leven vaak in het heden en nemen de dingen zoals ze komen, een dag tegelijk.

Empathie (Empathy) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Empathie kunnen zich goed inleven in een ander en zich hun gevoelens voorstellen.

Harmonie (Harmony) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Harmonie streven naar consensus. Ze houden niet van conflicten, maar proberen naar punten van overeenstemming te zoeken.

Individualisering (Individualization) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Individualisering zijn geïntrigeerd door de unieke kwaliteiten van iedere mens. Ze hebben de gave om heel verschillende mensen productief te laten samenwerken.

Positivisme (Positivity) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Positivisme hebben een aanstekelijk enthousiasme. Ze zijn optimistisch en kunnen anderen enthousiast maken voor hun plannen.

Relatievorming (Relator) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Relatievorming hebben hechte banden met anderen. Samen met vrienden hard werken om iets te bereiken geeft hun veel voldoening.

Saamhorigheid (Includer) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Saamhorigheid accepteren anderen. Ze zijn zich ervan bewust als iemand zich uitgesloten voelt en proberen die in de groep op te nemen.

Verbondenheid (Connectedness) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Verbondenheid hebben vertrouwen in het verband tussen alle dingen. Ze geloven niet erg in het toeval en denken dat er voor vrijwel alles een reden is.

STRATEGISCH DENKEN (STRATEGIC THINKING)

Analytisch (Analytical) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Analytisch zoeken naar redenen en oorzaken. Zij hebben het vermogen om aan alle factoren te denken die van invloed kunnen zijn op een situatie.

Contextueel (Context) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Contextueel denken graag aan het verleden. Ze begrijpen het heden door de geschiedenis te bestuderen.

Ideeënvorming (Ideation) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Ideeënvorming zijn gefascineerd door ideeën. Ze kunnen het verband zien tussen dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.

Input (Input) - Mensen die buitengewoon getalenteerd zijn in het thema Input hebben altijd behoefte om te verzamelen en bewaren. Ze verzamelen informatie, ideeën, artefacten of zelfs relaties.

Intellect (Intellection) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Intellect worden gekenmerkt door hun intellectuele activiteit. Ze zijn introspectief en houden van een intellectuele discussie.

Leergierigheid (Learner) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Leergierigheid willen voortdurend leren en zichzelf verbeteren. Ze worden met name eerder gefascineerd door het leerproces dan door het resultaat ervan.

Strategisch (Strategic) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Strategisch kunnen goed alternatieven bedenken. Als ze een scenario voorgelegd krijgen, zien ze snel de relevante patronen en problemen.

Toekomstgerichtheid (Futuristic) - Mensen die buitengewoon sterk zijn in het thema Toekomstgerichtheid putten inspiratie uit de toekomst en wat kan komen. Ze inspireren anderen met hun visie van de toekomst.


Dankzij Leeuwendaal zijn deze CliftonStrengths vertaald naar het Nederlands. Zij zijn de exclusieve vertegenwoordiger van Gallup en zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van CliftonStrengths, de CliftonStrengths certificering en de Q12 in Nederland.

CliftonStrengths inzetten als team

CliftonStrengths is een prachtig middel om zelf uit te vinden wat je talenten zijn maar ook heel waardevol voor een team. Door inzicht te krijgen in je eigen én elkaars talenten kan je direct aan de slag om het samenwerken in het team talentgericht in te richten. In dit artikel nemen we je mee in hoe je als team aan de slag kan met de CliftonStrengths.